Verkoop- en leveringsvoorwaarden

 Versie Januari 2022, gedeponeerd bij Kamer van Koophandel Oost-Nederland onder nummer 83421645

Artikel 1. Definities

1. Algemene voorwaarden
Algemene verkoopvoorwaarden van Gardenonline te Genemuiden, ingeschreven bij Kamer van Koophandel regio Oost Nederland te Zwolle onder nummer 83421645.

2. Wederpartij
De Consument dan wel het Bedrijf met wie Gardenonline een overeenkomst aangaat dan wel wenst aan te gaan;

3. Consument
De Wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

4. Bedrijf
De Wederpartij, zijnde een natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;

5. Overeenkomst
Schriftelijke overeenkomst tussen Wederpartij en Gardenonline waarbij Gardenonline zich jegens Wederpartij verplicht tot het leveren van de bestelde producten tegen de overeengekomen prijs;

6. Bestelling
Aanvaarding door Wederpartij van een door Gardenonline gedane offerte of aanbieding.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen,maken de Algemene voorwaarden onderdeel uit van alle Overeenkomsten, aanbiedingen en offertes, die tussen Gardenonline en Wederpartij worden gesloten dan wel door Gardenonline aan de Wederpartij worden verstrekt.
 2. De Algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Gardenonline waarvoor ondergeschikten van Gardenonline of derden ingeschakeld worden.
 3. Wijzigingen van deze Algemene voorwaarden of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen Gardenonline en Wederpartij.
 4. Onder schriftelijk worden in deze Algemene voorwaarden tevens verstaan fax, -e-mail of internetcommunicatie dan wel enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de Wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene voorwaarden bij Gardenonline zijn in te zien en zij op verzoek van de Wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 6. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze Algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 7. De door Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij deze door Gardenonline uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard als onderdeel van de Overeenkomst.
 8. Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en heeft dit geen enkele invloed op de andere bepalingen van de Overeenkomst. Partijen zullen in dat geval zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden, teneinde tot een oplossing te komen welke past in de geest van de Overeenkomst en zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.
 9. Voor zover de bepalingen van de Algemene voorwaarden strijdig zijn met de bepalingen van de Overeenkomst hebben de bepalingen van de Overeenkomst voorrang.
 10. Situaties die niet in deze Algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene voorwaarden.
 11. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Gardenonline zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gardenonline is gerechtigd de offerte of de aanbieding te wijzigen en aan te passen. Indien een offerte of aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of daaraan voorwaarden zijn verbonden, wordt dit nadrukkelijk in de offerte of aanbieding vermeld.
 2. Indien de Bestelling (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gardenonline daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gardenonline schriftelijk instemt met de afwijkingen.
 3. Gardenonline kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De beschrijving van de offerte of de aanbieding is voldoende gedetailleerd om goede beoordeling van de producten en/of diensten door de Wederpartij mogelijk te maken. Afbeeldingen op de website van Gardenonline geven een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in de offerte of aanbieding zijn indicatief en kunnen geen aanleiding vormen voor enige schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Gardenonline kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Indien in één of meerdere offertes een totaalaanbieding wordt gedaan voor producten en/of diensten die geacht moeten worden één geheel te vormen is Gardenonline niet gehouden tot levering van een gedeelte van deze goederen en/of diensten tegenover een naar rato overeenkomstig gedeelte van de in de betreffende offerte of offertes aangeboden prijs.
 7. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Wederpartij en Gardenonline, dan wel tussen Gardenonline en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Wederpartij en Gardenonline, is Gardenonline niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Gardenonline.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door Gardenonline van de door de Wederpartij gedane Bestelling. Gardenonline is bevoegd om uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de Bestelling de order te herroepen.
 3. Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Gardenonline onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Gardenonline is bevestigd, kan de Wederpartij de Overeenkomst ontbinden.
 4. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Gardenonline passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Wederpartij elektronisch kan betalen, zal Gardenonline daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. Gardenonline kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Gardenonline op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een Bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. Gardenonline zal bij het product of dienst aan de Wederpartij de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
  1. het bezoekadres van de vestiging van Gardenonline waar de Wederpartij met klachten terecht kan; 
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Wederpartij van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
  4. de in artikel 3 lid 3 van deze Algemene voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Gardenonline deze gegevens al aan de Wederpartij heeft verstrekt vóór de uitvoering van de Overeenkomst; 
  5. de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 7. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 8. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 

Artikel 5. Wijzigingen en Annulering

 1. De Wederpartij heeft het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren voordat Gardenonline is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst. Indien de Wederpartij een Bedrijf is, is gehele of gedeeltelijke annulering slechts toegestaan indien hij de hierdoor door Gardenonline ontstane schade vergoedt. 
 2. De in het vorige lid bedoelde schade bestaat uit een redelijke vergoeding van de door Gardenonline geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Gardenonline ter voorbereiding heeft gemaakt.

Artikel 6. Uitvoerings- en leveringstermijnen

 1. Levering door Gardenonline vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen na Bestelling, tenzij door Gardenonline anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt de Wederpartij binnen dertig (30) dagen na plaatsing van de Bestelling bericht en heeft de Wederpartij tot het moment van levering het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke of elektronische mededeling daarvan aan Gardenonline. Overschrijding van de levertermijn geeft een Wederpartij geen recht op schadevergoeding. 
 2. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Wederpartij geen rechten ontlenen. Bij eventuele overschrijding van een termijn heeft de Wederpartij geen recht op een schadevergoeding. 
 3. In geval van ontbinding conform lid 1 van dit artikel zal Gardenonline het bedrag dat de Wederpartij heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, aan de Wederpartij terugbetalen. 
 4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Gardenonline zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Levering van een vervangend artikel zal uitsluitend plaatsvinden na instemming van de Wederpartij. 
 5. Indien Gardenonline voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van bepaalde handelingen van Wederpartij, zoals onder meer verstrekken van informatie, beantwoording van vragen, aanlevering van materialen, goedkeuring van test- of deelleveringen of goede bereikbaarheid van het afleveradres, zal Wederpartij gehouden zijn onverwijld deze handelingen te verrichten. 
 6. Indien Wederpartij niet onverwijld de in het vorige lid bedoelde handelingen verricht, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is een overeenkomen uiterste termijn van levering niet meer bindend. Gardenonline heeft in dat geval recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, totdat Wederpartij aan zijn verplichtingen voldoet, zonder daardoor schadeplichtig te worden. Alle schade ten gevolge van het verzuim van de Wederpartij komt voor rekening van Wederpartij.

Artikel 7. Levering

 1. Aflevering van bestelde producten vindt plaats aan het adres dat de Wederpartij als afleveradres heeft kenbaar gemaakt, tenzij afhalen bij het kantoor van Gardenonline te Genemuiden is overeengekomen. 
 2. Wederpartij is gehouden om zijn volledige medewerking te verlenen aan het afleveren van de producten. Indien Wederpartij weigert de producten in ontvangst te nemen of op het afgesproken moment van afhalen van de bestelde producten niet is verschenen, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alle schade ten gevolge van het verzuim van de Wederpartij, waaronder maar niet beperkt tot opslagkosten en dubbele verzendkosten, komt voor rekening van Wederpartij. 
 3. Verzending geschiedt voor rekening van Wederpartij. 
 4. Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) Wederpartij in ontvangst wordt genomen. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op vorenbedoeld moment over op de Wederpartij. 
 5. Iedere levering van producten geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de Wederpartij al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van enige overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. 

Artikel 8. Garantie

 1. Gardenonline staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
 2. De garantie van Gardenonline zal, behoudens wettelijke bepalingen, nimmer verder strekken dan waartoe de garantie van de fabrikant, importeur strekt. 
 3. De garantie vervalt ten aanzien van (onderdelen van) de producten, indien hieraan reparaties of andere werkzaamheden door anderen zijn verricht zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gardenonline. 
 4. Geen garantie geldt ten aanzien van glas, verkleuring van hout en voor ondergeschikte kleurafwijkingen van hout/doek en/of andere materialen. 
 5. Garantie geldt alleen bij gebruik, waartoe het product volgens de opdracht of normaal gebruik is bestemd en slechts indien de bijgeleverde (montage)voorschriften zijn gevolgd. 
 6. Garantie geldt slechts bij normale omstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan: het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer in de ruimte waar de producten staan, de producten niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude of hitte.

Artikel 9. Acceptatie, klachten en herroepingsrecht

 1. Wederpartij is verplicht de producten onverwijld te onderzoeken op het beantwoorden aan de overeengekomen specificaties. Gebreken dienen per omgaande doch uiterlijk binnen twee (2) maanden schriftelijk aan Gardenonline gemeld te worden onder overlegging van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek of de schade en zo nodig fotomateriaal. 
 2. Indien Wederpartij niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn schriftelijk gereclameerd heeft, wordt hij geacht de levering te hebben geaccepteerd. 
 3. Indien Wederpartij het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt, verwerkt of doorgeleverd, wordt hij geacht het geleverde te hebben geaccepteerd en is het indienen van een klacht niet meer mogelijk. 
 4. Ingediende klachten schorten de betalingsverplichting van Wederpartij niet op. 
 5. Gardenonline zal zich inspannen een klacht zo spoedig mogelijk te behandelen. indien de klacht niet binnen 14 dagen na ontvangst beantwoord kan worden, zal Gardenonline de Wederpartij berichten binnen welke termijn hij de klacht zal afhandelen. 
 6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan, waaronder mede begrepen onderzoekskosten, aan de zijde van Gardenonline voor rekening van de Wederpartij. 
 7. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Gardenonline de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren. 
 8. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling zoals opgenomen in artikel 16 van deze Algemene voorwaarden. 
 9. Consumenten hebben het recht binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het product, deze te retourneren (herroepingsrecht) en de Overeenkomst te ontbinden door middel van het al dan niet elektronisch toezenden van het ingevulde modelformulier (zie bijlage bij deze Algemene voorwaarden). Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is en wordt aangeleverd in de oorspronkelijke verpakking. Door Gardenonline terzake eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor rekening van de Consument. 
 10. In afwijking van het vorige lid geldt het herroepingsrecht niet indien: 
  1. producten op maat of volgens specificaties van de Consument gemaakt zijn; 
  2. producten die speciaal voor de Consument besteld zijn; 
  3. de Consument de producten in gebruik genomen heeft door middel van montage;

Artikel 10. Prijzen en tarieven

 1. Opgegeven prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handling- en verzendkosten eventuele belastingen en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 
 2. Gardenonline is gerechtigd verhogingen van één of meer kostprijsfactoren, die ontstaan tussen het moment van het doen van een aanbieding tot het moment van uitvoeren van een Overeenkomst in de prijs te verwerken. De Wederpartij zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. De Wederpartij is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Gardenonline. 
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Gardenonline niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 

Artikel 11. Betaling

 1. Betaling kan geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een Bestelling kunnen nadere (betalings- /bestel)voorwaarden worden gesteld. Indien betaling achteraf plaatsvindt per bank of giro dan geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen na ontvangst van het product. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Gardenonline. 
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 3. Wederpartij zal een vermoeden van inhoudelijke onjuistheden in een door Gardenonline gestuurde factuur binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk kenbaar maken. Partijen zullen alsdan in overleg treden. Bezwaren tegen de hoogte schorten de betalingsverplichting niet op. 
 4. Wederpartij is slechts gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gardenonline verschuldigde, indien deze bevoegdheid hem op grond van de wet toekomt. 
 5. Gardenonline is, in geval Wederpartij met betaling in gebreke is, gerechtigd (de uitvoering van) enige overeenkomst met Wederpartij op te schorten totdat Wederpartij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. 
 6. Voorts zal Gardenonline bij overschrijding van de betalingstermijn gerechtigd zijn naast de wettelijke handelsrente alle op de inning van de vordering vallende buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform het bepaalde in de Wet Normering Buitengerechtelijke incassokosten. Daarnaast zal de Wederpartij de eventuele gerechtelijke kosten verschuldigd zijn.

Artikel 12. Intellectueel eigendomsrecht

 1. Wederpartij zal intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Gardenonline geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Eventuele aansprakelijkheid van Gardenonline tegenover een Bedrijf is beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld. 
 2. Gardenonline is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: 
  1. overmacht, zoals in artikel 14 is omschreven; 
  2. daden of nalatigheden van het Bedrijf, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld; 
  3. nalatigheden van het Bedrijf in het onderhoud van de producten; 
  4. normale slijtage aan de geleverde producten ten gevolge van dagelijks gebruik; 
  5. verkleuring van de producten ten gevolge van weersinvloeden en de inwerking van licht; 
  6. door het Bedrijf aan Gardenonline verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens; 
  7. enige andere van buiten afkomende oorzaak, waaronder storm, extreme regenval of temperaturen. 
 3. Mocht onverhoopt aansprakelijkheid van Gardenonline in rechte komen vast te staan dan is deze beperkt tot het bedrag van de factuur van de (deel)levering met dien verstande dat de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt is tot de door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Gardenonline gedane uitkering. 
 4. Gardenonline is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade.

Artikel 14. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, waaronder begrepen natuurrampen, epidemieën of pandemieën, voorzien of niet voorzien, waarop Gardenonline geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gardenonline niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Verplichtende overheidshandelingen en werkstakingen in het bedrijf van Gardenonline worden daaronder begrepen. 
 2. Gardenonline heeft tevens het recht zich op overmacht te beroepen indien haar leverancier(s) als gevolg van overmacht niet in staat zijn de door Gardenonline bestelde producten of diensten te leveren en Gardenonline daardoor niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. 
 3. Gardenonline heeft ook recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat Gardenonline zijn verbintenis had moeten nakomen. 
 4. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Gardenonline opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Gardenonline niet mogelijk is, langer dan acht (8) weken duurt zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 
 5. Indien Gardenonline bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Gardenonline gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15. Ontbinding

 1. Beide partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven dan wel door middel van een schrijven via elektronische weg indien de Overeenkomst via elektronische weg tot stand is gekomen, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien: 
  1. de andere partij na een ingebrekestelling, stellende een redelijke termijn, toerekenbaar tekort blijft komen in de nakoming van zijn verplichtingen; 
  2. de andere partij bij vonnis in staat van faillissement is verklaard of in surséance van betaling verkeert; 
  3. één der partijen voor of bij de totstandkoming van de Overeenkomst onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan of laten doen, of haar bekende feiten of omstandigheden heeft verzwegen, voor zover deze onjuistheid, onvolledigheid of verzwijging van dien aard is, dat de andere partij de Overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten, als zij de ware staat van zaken had gekend. 
 2. Gardenonline is niet gehouden tot vergoeding van enige schade in het geval de Overeenkomst wordt beëindigd op de wijze als bedoeld in het vorige lid. Gardenonline heeft recht op vergoeding van de door haar aantoonbaar geleden schade welke zij lijdt ingeval van ontbinding als bedoeld in lid 1 sub a en c.

Artikel 16. Vrijwaring

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien de Overeenkomst is gesloten tussen Gardenonline en een Bedrijf. Onder Bedrijf wordt voor de toepassing van dit artikel in afwijking van de definitie van artikel 1 lid 4 verstaan: een rechtspersoon die handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf. 
 2. Bedrijf vrijwaart Gardenonline van alle aanspraken op vergoeding van materiële en immateriële schade van derden ter zake van door Gardenonline al dan niet deels uitgevoerde Overeenkomsten en/of geleverde zaken, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Gardenonline en het Bedrijf bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft. 
 3. Indien Gardenonline uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is het Bedrijf gehouden Gardenonline zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht het Bedrijf in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gardenonline, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gardenonline en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van het Bedrijf.

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht exclusief van toepassing met uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens koopverdrag. 2. Partijen zullen eventuele geschillen trachten op te lossen conform hetgeen is bepaald in artikel 9 van deze Algemene voorwaarden. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt zullen geschillen worden beslecht door de rechtbank Overijssel, zulks behoudens voor zover dwingende regels van relatieve competentie aan deze keuze in de weg zouden staan en tenzij partijen een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.


Modelformulier voor herroeping